മേലേമേലേ മേലേ മേലേ

മേലേമേലേ മേലേ മേലേ ദൂരേദൂരേ ദൂരേദൂരേ
എന്റെ മണ്ണിലേയ്ക്കു പൊഴിയാൻ 
എന്റെ കണ്ണിൽ വന്നു നിറയാൻ
എന്റെ നെഞ്ചിലലിയുമലകടലലകളായ് വാ

എവിടെയാണു നീയെൻ മുകിലേ എവിടെയാണു നീയെൻ കരളേ
എവിടെയാണു നീയെൻ അഴകേ എവിടെയാണു നീയെൻ ഉയിരേ

കളികളായ് - മഴമഴ പാട്ടുകാരിയായ്
 
കിളികളായ് - കണ്ണും കണ്ണും കഥപറച്ചിലായ് 

കാറ്റിന്റെ കാറ്റിന്റെ കരിവള പൊട്ടിയുടഞ്ഞൂ
ഒരു ഹൃദയമുരുകും പ്രണയമാടിത്തളരും വെൺതിരാ
ഒരു നീലരാവിൻ മധുരരഹസ്യമോതും രാക്കിളീ
കാറ്റേ ചൊല്ലൂ കടലേ ചൊല്ലൂ
ഇല്ലിമുളം കാറ്റേ ചൊല്ലൂ

എന്റെ മണ്ണിലേയ്ക്കു പൊഴിയാൻ 
എന്റെ കണ്ണിൽ വന്നു നിറയാൻ

എവിടെയാണു നീയെൻ മുകിലേ എവിടെയാണു നീയെൻ കരളേ
എവിടെയാണു നീയെൻ അഴകേ എവിടെയാണു നീയെൻ ഉയിരേ

മേലേമേലേ മേലേ മേലേ ദൂരേദൂരേ ദൂരേദൂരേ
മേലേമേലേ മേലേ മേലേ ദൂരേദൂരേ ദൂരേദൂരേ

എന്റെ മണ്ണിലേയ്ക്കു പൊഴിയാൻ 
എന്റെ കണ്ണിൽ വന്നു നിറയാൻ
എന്റെ നെഞ്ചിലലിയുമലകടലലകളായ് വാ

എവിടെയാണു നീയെൻ മുകിലേ എവിടെയാണു നീയെൻ കരളേ
എവിടെയാണു നീയെൻ അഴകേ എവിടെയാണു നീയെൻ ഉയിരേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mele mele