കൂടി നിൽക്കും

കൂടി നിൽക്കും മാളോരു കണ്ടോ

കുങ്കുമച്ചെപ്പ്

കുട്ടന്റച്ഛൻ കൊച്ചീന്ന് കൊണ്ടന്ന

കുങ്കുമച്ചെപ്പ്

കിലുകിലെ വിറയ്ക്കുന്ന കിഴക്കനരയാലേ

കിഴക്കെങ്ങാൻ കണ്ടോ

വള വിൽക്കാൻ നടക്കണ വായാടിപ്പുഴയേ

വടക്കെങ്ങാൻ കണ്ടോ

കുങ്കുമമില്ലാഞ്ഞ് കുളിയില്ല ജപമില്ല

സുന്ദരിപ്പെണ്ണിന്നുറക്കമില്ല (കൂടി..)

 

തെന്നാനം പാടാതെ തേങ്ങി നടക്കണ

തെക്കൻ കാറ്റേ നീ കണ്ടോ

പടിഞ്ഞാറേപ്പുരയിലെ പത്തായപ്പുരയിലെ

പൊടിമീശക്കാരാ കണ്ടോ നീ

കുമ്പിളു പോലുള്ള കുങ്കുമച്ചെപ്പാണു

ചെമ്പനീർ പൂവിന്റെ നിറമാണു (കൂടി..)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Koodi nilkkum

Additional Info