പതിവോ മാറും

Year: 
2019
Pathivo Maarum
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

പതിവോ മാറും... 
പകലോ വന്നേ ചാരേ...
പകരം നൽകാൻ... 
പലതും ഉള്ളം തേടീ...
നിന്നെ നീയറിയാ-
തെന്നും ഞാനറിയാൻ...
ഒരു കണ്ണാടിത്തുണ്ടായി 
കണ്ണിൽ കൂടാം ഞാൻ....
ഇനി ചൊല്ലാ കഥകൾ... 
മൊഴിയാം കാതോരം...
ചിരി പൂക്കാനായ്...
ആ ചുണ്ടിൽ തേനും നൽകീടാം...

പതിവോ മാറും... 
പകലോ വന്നേ ചാരേ...
പകരം നൽകാൻ... 
പലതും ഉള്ളം തേടീ...
നിന്നെ നീയറിയാ-
തെന്നും ഞാനറിയാൻ...
ഒരു കണ്ണാടിത്തുണ്ടായി 
കണ്ണിൽ കൂടാം ഞാൻ....
ഇനി ചൊല്ലാ കഥകൾ... 
മൊഴിയാം കാതോരം...
ചിരി പൂക്കാനായ്...
ആ ചുണ്ടിൽ തേനും നൽകീടാം...

പകലും ഇരവും നിൻ കൂടവേ...
നിഴലായ് പടരുകയാണെൻ മാനമേ...
കവിളിൻ ചിമിഴിൽ ഒരു പൊൻതാരകം...
പൂക്കും പോലെ മെല്ലെ 
പൂക്കാൻ മോഹം വിങ്ങുന്നേ...
സഞ്ചാരികൾ... 
ഇരുപിറാവുകൾ നമ്മൾ
കാതങ്ങൾ തോറുമേ... 
പതിയെ പാറിടാം ദൂരേ...

Pathivo Maarum Lyric Video | Kettiyolaanu Ente Malakha | Asif Ali | Magic Frames