ആജാരേ ആജാരേ

ആജാരെ ആജാരെ.. ഥുൻകോ യീ തൂ ദേ ജാരെ
ഥുൻ ഹേ ജൽകി ..മൻ മേ ഹൽകി
ഖും സുൻ  ദിൽകി ഹെ യീ ദാസ്താ ..
യൂ തോ ഹെ കരീബ് ഹം തും
ന ഹോത്താ ദൂരി കം...
യൂ തോ ഹെ കരീബ് ഹം തും..
തോ കിസ് ബാത് കീ ഹെ.. സിതം...
സാത് ഹെ ഭിർ ജോ തും ഹോ തോ ഉഡ് ജാവും മേം കഹി
ഉസ് ദുനിയാ മേം ജഹാം കോയി സഞ്ജീരേം ന ഹോ
ഹേ അപ്‌നാ യേ ഗഗൻ യേ ധർത്തി ഓർ പവൻ  
ചല് ഉഡ് ജായെ പഞ്ചി യാ പരവാ ന ബൻകേ
ഹസീ ക്വാബ്‌ യേ ക്യും ഹകീകത്ത് നഹി ....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Aajare Aajare

Additional Info

Year: 
2019