നെഞ്ചോട് വിനാ

നെഞ്ചോട് വിനാ.. 
കണ്ണോട് കനാ... 
വായ്‌പാടും വരുമയും തൊരത്തിത്..
അതെ പത്തി കവലയില്ലേ...
കാക്കാ കുരുവിയും.. 
കൂട്ടാവേ വരും...
വത്താതേ ഒരനെഞ്ചിലിരുക്കത്
ഒലകത്തെ പുടിക്കയിലേ...
ഓട്ടപ്പല്ലും... ഒത്ത സൊല്ലും...
അച്ചുവെല്ലാം പോലാ തിത്തിക്കുമേ...
വെള്ളി സനി.. താണ്ടിപ്പുട്ടാ...
പള്ളിക്കൂടക്കൂട്ടം പത്തിക്കുമേ...
ഇത് മഴ വരുമ്പോത്... 
മനസുക്കൾ വീസും...
സില് സില് സുഖക്കാറ്റ്...
തിനം സിറകുകൾ പൂത്ത്...
തെരുവെങ്ങും പറക്കും... 
സിരുപ്പില്ലെയ് വിളയാട്ട്...

നെഞ്ചോട് വിനാ.. 
കണ്ണോട് കനാ... 
വായ്‌പാടും വരുമയും തൊരത്തിത്..
അതെ പത്തി കവലയില്ലേ...

അമ്മാ ഊട്ടും സോറ്... ഓ....
അതിലൻപേ കലപ്പാ പാറ്... ഓ...
ഉസിരിൽ വച്ച് സൊമക്കും...
ഇന്ത അൻപ്കിനൈ താ ഏത്...
പെരിസാനതും... നാൻ കട്ടുവേ...
ഒനക്കാക വീട്...
നീ ജമ്മ് ന്... സുത്തീ വര...
ഒരു ബെൻസ് കാറ്...
ചിന്ന ചിന്ന മനസുക്കുൾ 
റൊമ്പ പെരിസാ...
ഇരുക്കുത് ഒരു ഡ്രീമ്...
സത്തിയമാ അത്തനയും
സെഞ്ചു മുടിപ്പേൻ...
അത് മട്ടും മാറാത്...

നെഞ്ചോട് വിനാ.. 
കണ്ണോട് കനാ... 
വായ്‌പാടും വരുമയും തൊരത്തിത്..
അതെ പത്തി കവലയില്ലേ...
ഇത് മഴ വരുമ്പോത്... 
മനസുക്കൾ വീസും...
സില് സില് സുഖക്കാറ്റ്...
തിനം സിറകുകൾ പൂത്ത്...
തെരുവെങ്ങും പറക്കും... 
സിരുപ്പില്ലെയ് വിളയാട്ട്...
ഇത് മഴ വരുമ്പോത്... 
മനസുക്കൾ വീസും...
സില് സില് സുഖക്കാറ്റ്...
തിനം സിറകുകൾ പൂത്ത്...
തെരുവെങ്ങും പറക്കും... 
സിരുപ്പില്ലെയ് വിളയാട്ട്...

വീഡിയോ