പവിഴമല്ലി പൂത്തുലഞ്ഞ

പവിഴമല്ലി പൂത്തുലഞ്ഞ നിലവാനം
പ്രണയവല്ലി പുഞ്ചിരിച്ച ദിവ്യയാമം
പൂക്കളും പുഴകളും
പൂങ്കിനാവിൻ ലഹരിയും ഭൂമിസുന്ദരം (2)

മാനത്തെ ലോകത്തു നിന്നാരോ
മഴവില്ലിൻ പാലം കടന്നല്ലോ (2)
നീലപീലി കണ്ണും നീട്ടിയേതോ
മോഹം തൂ വർണ്ണങ്ങൾ വാരിച്ചൂടി (2)
(പവിഴമല്ലി )

സ്നേഹത്തിൻ ഏകാന്ത തീരത്ത്
സ്വർഗ്ഗത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നല്ലോ (2)
മേലെ മുല്ല പന്തൽ നീർ‌ത്തിയേതോ
മേളം പൂങ്കാറ്റിൻ‌റെ താലികെട്ട്(2)
(പവിഴമല്ലി )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
3
Average: 3 (1 vote)
Pavizhamalli poothulanja

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം