രഫ്താരാ നാചേ നാചേ

ക്യാ സച് ഹൈ ഔർ ക്യാ ഹൈ മായാ …
കോഈ യഹാം സമഝ് നഹീം പായാ …
ദുനിയാ ചൽതീ ഹൈ ബസ് ഫരേബീ സേ …
അപ്നാ നഹീം രഹാ ഹൈ അപ്നാ സായാ …

യഹാം മാമൂലീ നഹീം കോഈ ഭീ,
ഇസ് ധംധേ മേം ഗൽതീ ഭീ ഹൈ സഹീ,
ദുനിയാ കാ ഹൈ ക്യാ ജോ കഹ്തീ ഹൈ കഹേ,
ഇസ് ഝസ്കേ കീ ഭീ ദവാഈ ഹൈ നഹീം …

ജീ ഭർ കേ അബ് ജീ ലേ ഭീ രേ, ദീവാരേം ഗിരാ ഭീ രേ,
രോകേ ന കോഈ ഹം കോ യഹാം
സാരീ ഝംഝട് ഭുലാ ദേ രേ, ധോഡീ സീ പിലാ ദേ രേ,
യോം ഹീ ഘൂമേ ഝൂമേ യേ ജഹാം — ഓ യാരാ
രഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ
ധൂം ഥടാകേ ധൂം ഥടാകേ ഹാം — ദീവാനേ സാരേ
രഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ
ആഗേ ആ കേ ആഗേ ആ കേ ഹാം — ഓ യാരാ (രഫ്താരാ … )

യഹാം മാമൂലീ നഹീം കോഈ ഭീ,
ഇസ് ധംധേ മേം ഗൽതീ ഭീ ഹൈ സഹീ …

ശൈതാനീ നിയ്യതോം സേ പീഛാ ഛുഡാ കേ
ജാനേ കഹാം തൂ ജാഏഗാ
ഹേ … ജാഏ ജഹാം ഭീ ചാഹേ സായേ മേം തേരേ
ധോഖാ ഹീ ധോഖാ പായേഗാ
ഹേ ധീരേ ധീരേ ഖോൽ പിടാരേ, ദുനിയാദാരീ ഭാഡ് മേം ജാവേ,
മേരേ താൽ പേ ഗാ രേ ഗാ രേ ഹാം — ആഹാം
സീധാ-സാധാ കൗൻ രഹാ രേ, സബ് കേ അപ്നേ ഖേൽ നിരാലേ,
കോഈ ഭീ കോഈ ഭീ ഹാരേ ന — ഓ യാരാ (രഫ്താരാ … )

കഹാനീ ജോ ഭീ ബനേ ബൻനേ ഭീ ദേനാ
പൈരോം കീ ബേഡിയാം ഹടാ
ഹേ … ദൂരിയാം തേരീ മേരീ അബ് ഹോ സകേ ന
ദിൽ മെം ഹൈ ജോ ഭീ തൂ ജതാ
ഹേ മസ്തീ മേം ദോ ചാർ ഇശാരേ ഹോനേ ദേ നാദാൻ ദീവാനേ
മേരേ താൽ പേ ഗാ രേ ഗാ രേ ഹാം!
ഹേ … അൻജാനീ-സീ രാഹ് ചലാ രേ, രാസ്താ കൈസാ മോഡ് കഹാം രേ,
സരാ ഭീ സരാ ഭീ ജാനേ ന — ഓ യാരാ (രഫ്താരാ … (2))

യഹാം മാമൂലീ നഹീം കോഈ ഭീ,
ഇസ് ധംധേ മേം ഗൽതീ ഭീ ഹൈ സഹീ …
ജീ ഭർ കേ അബ് ജീ ലേ ഭീ രേ, ദീവാരേം ഗിരാ ഭീ രേ,
രോകേ ന കോഈ ഹം കോ യഹാം
സാരീ ഝംഝട് ഭുലാ ദേ രേ, ധോഡീ സീ പിലാ ദേ രേ,
യോം ഹീ ഘൂമേ ഝൂമേ യേ ജഹാം — ഓ യാരാ (രഫ്താരാ … (2))

Lucifer Video Song | Raftaara | Mohanlal | Prithviraj | Deepak Dev | Jyotsna | Waluscha De Sousa