കടലിരമ്പം

കടലിരമ്പം പടയൊരുക്കം കലിയരങ്ങിൽ അസുരതാളം
കടലിരമ്പം പടയൊരുക്കം കലിയരങ്ങിൽ അസുരതാളം
ഓ.. ഒരു മാന്ത്രികൻ രണനായകൻ...
റൊസാറിയോയുടെ കാവലായ്
ഗഗനനീലിമ നെഞ്ചിലേറ്റി തിരമുറിച്ച് അതുകടന്ന്
സഹാറായുടെ കനലിലേയ്ക്ക് കാൽപന്തിൻ മിശിഹയെത്തുന്നു

അന്നേക്കും ഇന്നേക്കും അവസാന ശ്വാസം വരെയും Vamos Argentina !

ഹേ.. ഹേ... ഹേ... ഹേ.. ഹേ... ഹേ...

* Lyrics provided here are for public reference only. Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kadalirambam

Additional Info

Year: 
2019