കണ്ണാ കാർമുകിൽവർണ്ണാ

കണ്ണാ കാർമുകിൽവർണ്ണാ
മുരളീമോഹനാ നീയെവിടെ

കൈയ്യിൽ പിടിക്കാതെ രാധേ
എന്റെ മെയ്യിൽ തടവാതെ രാധേ
ഗതികേടു പറ്റിയതല്ലേ
ഇനിമേലിൽ ഈ പണിക്കില്ലാ

വാ എന്നെ കണ്ണേട്ടാ
ആഹ ആഹ ആഹ
വീട്ടിൽ വാ എന്റെ കണ്ണേട്ടാ
വെണ്ണ തരാം കണ്ണേ വന്നേ വന്നേ
കള്ളക്കണ്ണാ വേഗം വന്നേ വന്നേ
ഉവ്വാ ഉവ്വാ
ഞാനെന്റെ വീട്ടിൽ പോം
ഉവ്വ ഉവ്വ നീ നിന്റെ വീട്ടീ പോ
ആഹാഹാഹാ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kanna kaarmukil varna

Additional Info

Year: 
1985
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം