ഒരു കോടി ചന്ദ്രനുദിയ്ക്കും

ഒരു കോടി ചന്ദ്രനുദിയ്ക്കും ഒന്നീ വിരലുകൾ തൊട്ടാൽ
കടമിഴിമുനയൊന്നു തുടിച്ചാൽ ഇന്ദ്രസദസ്സിവിടം

വാത്സ്യായനമുനിയെൻ മുന്നിൽ
വത്സല ശിഷ്യൻ മാത്രം
വാസവദത്തകളിവൾക്കു മുന്നിൽ
വാസനയില്ലാപ്പൂക്കൾ  (ഒരുകോടി)

പണ്ടു പാൽക്കടൽ കടഞ്ഞതിവളുടെ
പവിഴച്ചുണ്ടിനു വേണ്ടി
ഇവളുടെ മാദകഗന്ധം നുകരാൻ 
ദേവാസുരയുദ്ധം (ഒരുകോടി)
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Oru Kodi Chandranudikkum

Additional Info

Year: 
2000

അനുബന്ധവർത്തമാനം