സുഖം തരും

സുഖം തരും ങ്ഹും..
മനസ്സിൽ നിറയും ശശാങ്കരാഗ സുമമായ്
നീ സുഖം തരും കിനാവായ് വിടർന്നിടൂ
മനസ്സിൽ നിറയും ശശാങ്കരാഗ സുമമായ്
കുളിരേ നീ സുഖം തരും
കിനാവായ് വിടർന്നിടൂ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Sukham tharum

Additional Info

Year: 
1984