കലാദേവതേ ദേവതേ കാലം

കലാദേവതേ ദേവതേ ദേവതേ.. കലാദേവതേ കാലം കടഞ്ഞെടുത്ത സ്വപ്നസമാനമാം സുന്ദരശില്പമേ സുന്ദരശില്പമേ ശില്പമേ ശില്പമേ...(കലാ...) അളകാപുരിയിലെ അമരാവതിയിലെ ആടും അപ്സരകന്യകേ ഉര്‍വ്വശിയും നീ മേനകയും നീ രംഭതിലോത്തമമാരും നീ ദേവനൃത്തവിലാസം നീ (കലാ...) ഹിമവല്‍ശൃംഗം ജടയില്‍ ചൂടും ആദിനാദബ്രഹ്മസരസ്സില്‍ പ്രകൃതിയും പുരുഷനുമുണരാന്‍ തുടരൂ പ്രദോഷനൃത്തം ദേവീ പ്രദോഷനൃത്തം ദേവീ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kaladevathe kalam

Additional Info

Year: 
1981