ലളിതലവംഗ ലതാപരിശീലന

ലളിതലവംഗ ലതാപരിശീലന
കോമളമലയസമീരേ (2)
മധുകര നികരകരംബിത കോകില
കൂജിത കുഞ്ജകുടീരേ
വിഹരതി ഹരിഹിഹ സരസവസന്തേ
നൃത്യതി യുവതിജനേന സമം സഖി
വിരഹിജനസ്യ ദുരന്തേ...
ലളിതലവംഗ ലതാപരിശീലന
കോമളമലയസമീരേ

ഉന്മദമദന മനോരഥപഥിക
ഉന്മദമദന മനോരഥപഥിക - വധൂജന
ജനിതവിലാപേ
അളികുലസംകുല കുസുമസമൂഹ നിരാകുല
ബകുളകലാപേ...
ലളിതലവംഗ ലതാപരിശീലന
കോമളമലയസമീരേ

മാധവികാപരിമളലളിതേ നവ-
മാലികയാതി സുഗന്ധം
മുനിമനസാമപി മോഹനകാരിണി
തരുണാകാരണബന്ധൌ..

ലളിതലവംഗ ലതാപരിശീലന
കോമളമലയസമീരേ 
മധുകര നികരകരംബിത കോകില
കൂജിത കുഞ്ജകുടീരേ
വിഹരതി ഹരിഹിഹ സരസവസന്തേ
നൃത്യതി യുവതിജനേന സമം സഖി
വിരഹിജനസ്യ ദുരന്തേ...
ലളിതലവംഗ ലതാപരിശീലന
കോമളമലയസമീരേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Lalitha lavanga

Additional Info

Year: 
1969