പങ്കജദളനയനേ മാനിനി മൗലേ

പങ്കജദളനയനേ മാനിനി മൗലേ
മംഗലാംഗന്‍ മാവേലിയും 
വന്നണഞ്ഞല്ലോ തെയ് തെയ്
(പങ്കജ... )

കരിമുകില്‍ നിരനീങ്ങി കുളുര്‍മാനം തെളിഞ്ഞു
മലയാളത്തെളിമണ്ണു മലരാടയണിഞ്ഞു
ആറുകള്‍ തെളിഞ്ഞു ആവണിയണഞ്ഞു
അത്തപ്പൂക്കളം എവിടെയും നിരന്നു
(പങ്കജ... )

കുണ്ടുകിണറ്റില്‍ കുറുവടിപോയാല്‍
കുമ്പിട്ടെടുക്കും കുമ്മാട്ടി അഹാ
കുമ്പിട്ടെടുക്കും കുമ്മാട്ടി 
എത്താം കൊമ്പത്തു എളം പുളിഞ്ഞ
എത്തിപ്പിടിക്കും കുമ്മാട്ടി - അത്
എത്തിപ്പിടിക്കും കുമ്മാട്ടി 
(കുണ്ടു... ) 

ഓലച്ചക്രം എത്തം കേട്ടാല്‍
ഓടിക്കേറും കുമ്മാട്ടി 
കുമ്പിട്ടെടുക്കും കുമ്മാട്ടി അഹാ
കുമ്പിട്ടെടുക്കും കുമ്മാട്ടി 
കുണ്ടുകിണറ്റില്‍ കുറുവടിപോയാല്‍
കുമ്പിട്ടെടുക്കും കുമ്മാട്ടി അഹാ
കുമ്പിട്ടെടുക്കും കുമ്മാട്ടി 
എത്താം കൊമ്പത്തു എളം പുളിഞ്ഞ
എത്തിപ്പിടിക്കും കുമ്മാട്ടി - അത്
എത്തിപ്പിടിക്കും കുമ്മാട്ടി

തൃക്കാക്കരയപ്പാ പടിയ്ക്കലും വായോ
ഞാനിട്ട പൂക്കളം കാണാനും വായോ 
മുക്കുറ്റിമലര്‍ ചൂടി മുറ്റത്തു വായോ
പൊന്നോണ വില്ലിന്റെ തുടികൊട്ടാന്‍ വായോ
(തൃക്കാക്കര... )

നാണം കുണുങ്ങി തല കുനിക്കും
ഓണപ്പുതുപ്പൂക്കള്‍ പോലെ നില്‍ക്കും
നാരിമാരേ ഇന്നു കുന്നലനാടിന്റെ
നായകന്‍ മാവേലി വന്നിറങ്ങി - ഇന്നു
നായകന്‍ മാവേലി വന്നിറങ്ങി

പൊന്നോണക്കോടിയുടുത്തതില്ലേ
കല്യാണധാമനെ കണ്ടതില്ലേ
പുഷ്പരഥത്തിലെഴുന്നള്ളും ദേവനു
പുത്തരിപ്പായസം നല്‍കിയില്ലേ - ഇന്നു
പുത്തരിപ്പായസം നല്‍കിയില്ലേ

തൃക്കാക്കരയപ്പാ പടിയ്ക്കലും വായോ
ഞാനിട്ട പൂക്കളം കാണാനും വായോ 
മുക്കുറ്റിമലര്‍ ചൂടി മുറ്റത്തു വായോ
പൊന്നോണ വില്ലിന്റെ തുടികൊട്ടാന്‍ വായോ
(തൃക്കാക്കര... )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pankajadala nayane

Additional Info

Year: 
1968