ഹരേ മുരാരേ

 

ഹരേ മുരാരേ - ഹരിഓം
മധുകൈടഭാരേ - ഹരിഓം
ഗോപാലഗോവിന്ദ മുകുന്ദശൗരേ - 
ഹരിഓം
പ്രളയപയോധിജലേ - ഓം
ധൃതവാനസിവേദം - ഓം
വിഹിത വഹിത്രചരിത്രമഖേദം - 
ഹരിഓം - ഹരിഓം

കേശവാ ധൃതകാശ്യപരൂപജയജഗദീശ ഹരേ -
ഹരിഓം
ക്ഷിതിരതിവിപുലതരേ തവതിഷ്ഠതി പൃഷ്ഠേ
ധരണിധരണകിണചക്രഗരിഷ്ഠേ
കേശവാ ധൃതകച്ഛപരൂപ -
ജയജഗദീശ ഹരേ  ഹരിഓം

വസതി ദശതി ശിഖരേ ധരണി തവലന
ശശിനികളങ്കതലേവനിമഗ്ന
കേശവാ ധൃതസൂകര രൂപ -
ജയജഗദീശ ഹരേ ഹരിഓം

തവകര കമലവരേ നഖമത്ഭുത ശൃംഗം
ഭലിത ഹിരണ്യകശിപുതനു ഭൃംഗം
കേശവാധൃതനരിഹരിരൂപ -
ജയ ജഗദീശഹരേ ഹരിഓം

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Hare murare

Additional Info

Year: 
1956