തെന്നൽ നിലാവിന്റെ

തെന്നൽ നിലാവിന്റെ കാതിൽ ചൊല്ലി
മണ്ണിൽ മഴത്തുള്ളി മെല്ലെ ചൊല്ലി
തേനൂറും ആ വാക്ക് നിൻ കാതിലായ്
ചൊല്ലാം ഞാൻ ... (2)
രാക്കിനാവിൻ തീരങ്ങളിൽ എന്നെന്നോ വന്നു നീ
കാത്തിരുന്നു ജന്മങ്ങളായ് നിന്നെ ഞാൻ

തെന്നൽ നിലാവിന്റെ കാതിൽ ചൊല്ലി
മണ്ണിൽ മഴത്തുള്ളി മെല്ലെ ചൊല്ലി
തേനൂറും ആ വാക്ക് നിൻ കാതിലായ്
ചൊല്ലാം ഞാൻ ...
ഓ ..ഓ ..

വേഴാമ്പൽ പോലെ ഞാൻ
കാതോർക്കേ സഖീ...
സ്നേഹത്തിൻ തൂമഞ്ഞായ് ഏകാമോ മൊഴി
ഓമലേ.. ചൊല്ലാമോ ..
ആരാരും.. ആരാരും.. കാണാതെ നീ
ഓ ..ഓ ...

തെന്നൽ നിലാവിന്റെ കാതിൽ ചൊല്ലി
മണ്ണിൽ മഴത്തുള്ളി മെല്ലെ ചൊല്ലി
തേനൂറും ആ വാക്ക് നിൻ കാതിലായ്
ചൊല്ലാം ഞാൻ ...
രാക്കിനാവിൻ തീരങ്ങളിൽ എന്നെന്നോ വന്നു നീ
കാത്തിരുന്നു ജന്മങ്ങളായ് നിന്നെ ഞാൻ
ആ ....ആ ....ചൊല്ലാം ഞാൻ

Oru Muthassi Gadha - Thennal Nilavinte | Vineeth Sreenivasan, Aparna Balamurali | Shaan Rahman |