കൂരിരുൾ മൂടിയ (M)

കൂരിരുള്‍ മൂടിയ ജീവിതവീഥിയില്‍
താരൊളി മണിവിളക്കേ
പൊന്നാതിര മണിവിളക്കേ -എന്‍ 
ആരൊളി കതിര്‍വിളക്കേ

ഈണം മുറിഞ്ഞോരെന്‍ 
പ്രാണവിപഞ്ചിയില്‍
സാന്ത്വനപല്ലവികൾ -നിൻ
സാന്ത്വന പല്ലവികള്‍ -എന്‍ 
ജീവിത പല്ലവികള്‍

ഓരൊ കിനാവിലും ഒരു വസന്തവും
തേരൊലി തൂകുന്നുവോ -ഞാന്‍ 
തേരൊലി കേള്‍ക്കുന്നുവോ 
മായാമോഹങ്ങള്‍ വാരിപ്പുണരുവാന്‍
മാനസം കേഴുന്നുവോ -എന്‍ 
രാവുകള്‍ മായുന്നുവോ 
(കൂരിരുള്‍...)

സ്നേഹം കരിന്തിരി-
കൈയ്യുമായ്‌ നില്‍ക്കുമീ 
ജാലകവാതിലിൻ മുന്നില്‍ - നിൻ
ജാലകവാതിലിൻ മുന്നില്‍
വിലപറയാത്തൊരെന്‍ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ
വിടയോതി നില്‍ക്കുന്നുവോ -നിങ്ങള്‍ വിരഹത്തിലെരിയുന്നുവോ
(കൂരിരുള്‍...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Koorirul moodiya (M)

Additional Info

Year: 
1996