തേൻ നിലാ

തേൻ നിലാ പൂവിന്നുള്ളം കവരും ഇളം കാറ്റേ..
ഈ വഴി പോരൂ കാറ്റേ.. വെറുതെ അലയാതെ
ആരും കാണാ തണുവിരലാലെ കനിവോടെ..          
നീറും നെഞ്ചിൽ തഴുകാമോ.. അലിവോടെ
ഈ രാവിൽ കൂട്ടായി ഞാനില്ലയോ...
ഞാൻ പാടും താരാട്ടു പാട്ടില്ലയോ
ചിരി തൂകൂ നീ എൻ ജീവനേ...
കിനാപ്പാടമൊന്നായ് പൂക്കില്ലയോ..  
നിനക്കായ് പൂമെത്ത നീർത്തില്ലയോ
മിഴിമൂടു നീ ആരോമലേ...

തേൻ നിലാ പൂവിന്നുള്ളം കവരും ഇളം കാറ്റേ
ഈ വഴി പോരൂ കാറ്റേ.. വെറുതെ അലയാതെ
ആരും കാണാതണുവിരലായ് കനിവോടെ..          
നീറും നെഞ്ചിൽ തഴുകാമോ അലിവോടെ..

പകലിന്റെ തൂവെള്ള വിരിനീക്കി ..
അഴകോലും പൂമ്പുള്ളി ചിറകോടെ..
ഉയരൂ നീ എന്നോമലേ...
ഒളിമിന്നി നീളുന്ന പുഴപോലെ..
ഒരു നല്ല പാട്ടിന്റെ ശ്രുതിപോലെ
ഒഴുകൂ നീ പ്രിയതോഴീ ...

തേൻ നിലാ പൂവിന്നുള്ളം കവരും ഇളം കാറ്റേ
ഈ വഴി പോരൂ കാറ്റേ.. വെറുതെ അലയാതെ
ആരും കാണാ തണുവിരലാലെ കനിവോടെ..          
നീറും നെഞ്ചിൽ തഴുകാമോ അലിവോടെ..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Then nila

Additional Info

Year: 
2015

അനുബന്ധവർത്തമാനം