അഭിലാഷ മോഹിനീ

അഭിലാഷ മോഹിനീ അമൃത വാഹിനീ
ആയിരം ജന്മങ്ങളായ് നീ എന്നിലെ
ആത്മാവിൻ ചൈതന്യമല്ലേ
അഭിലാഷ മോഹിനീ..

നിൻ മടിയിൽ ഞാൻ തല ചായ്ക്കുമ്പോൾ
നീ രാജരാജീവമാകും
നിൻ മിഴിമുത്തുകൾ ഈ വിശ്വസ്നേഹത്തിൻ
പൊൻകതിർപൂക്കളായ് മാറും
നീയല്ലാതൊരു സത്യമുണ്ടോ
നീയില്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടോ
(അഭിലാഷ..)

എൻ വിരിമാറിൽ നീ മുഖമണയ്ക്കുമ്പോൾ
നീ മോഹമാലിനിയാകും
നിന്നധരങ്ങളിൽ ഈ വിശ്വചൈതന്യ
ചന്ദ്രിക പാൽത്തിര പാടും
നീയല്ലാതൊരു സത്യമുണ്ടോ
നീയില്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടോ
(അഭിലാഷ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Abhilasha mohini

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം