രാത്രിതൻ സഖി ഞാൻ

രാത്രിതന്‍ സഖി ഞാന്‍
ഒരു രാജനര്‍ത്തകി ഞാന്‍
രാഗമറിയാതാരോ പാടിയ
ഗാനപല്ലവി ഞാന്‍
ഒരു ഗാനപല്ലവി ഞാന്‍

വിടരും മാദകഗന്ധം കവരാന്‍
വിരുന്നുകാരായ് പോരൂ
കാറ്റു പോലെ വരൂ കുളിര്‍-
കാറ്റല പോലെ വരൂ
നിമിഷങ്ങള്‍ ഈ നിമിഷങ്ങള്‍
തിരിച്ചു വരാത്ത യാത്രക്കാര്‍
ഈ നിശ നമ്മുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗം
പോരൂ...പോരൂ...ആസ്വദിയ്ക്കൂ
(രാത്രിതന്‍...)

ഉണരും രാവിന്‍ യവനിക നീക്കാം
മണിയറ തേടി പോരൂ
പാട്ടുപാടി വരൂ പല
പാട്ടുകള്‍ പാടി വരൂ
ദീപങ്ങള്‍ ഈ ദീപങ്ങള്‍
ചിരിച്ചു മരിയ്ക്കും കാവല്‍ക്കാര്‍
ഈ നിശ നമ്മുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗം
പോരൂ...പോരൂ...ആസ്വദിയ്ക്കൂ
(രാത്രിതന്‍...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Rathrithan sakhi njan

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം