മാ മഴ മഴ

മാ മഴ മഴ ഇളനീർമണിമഴ
തേന്മൊഴിമഴ മനസ്സിൻനിറമഴ
മഴയേറ്റുപാടുമനുരാഗസന്ധ്യ വരവായ്‌

ഒന്നു നീ പറയൂ പറയുകെന്നോടിഷ്ടമെന്നോമലേ
ഒന്നു നീ പറയൂ പറയുകെന്നോടരുമയാംകൊഞ്ചലായ്‌
ഒഹ്‌ ഹൊ ഹൊ
താമര കുരുവി കേട്ടോട്ടെ
മുളം കാടിനോട്‌ കളി പറഞ്ഞോട്ടെ
താളില തളിര്‌ കണ്ടോട്ടെ
കുളിർ മഞ്ഞിനോട്‌ ചൊല്ലി ചിരിചോട്ടേ
ആരാകിലും ഞാൻ ആരാകിലും
നീ എന്റെ മാത്രമെന്ന് പറയൂ സഖി

വന്നു നീ നിറയൂ നിറയുകെന്നുൾകുമ്പിളിൽ കാവ്യമായ്‌
ഓമനെ കനിയൂ കനിയുകെൻ കാതോരമാമർമ്മരം
ഒഹ്‌ ഹൊ ഹൊ
പാതിരാ തളിക പൂത്തോട്ടേ
മലർ താരകങ്ങൾ ഒന്നു വിരിഞ്ഞോട്ടേ
വെണ്ണിലാവിൻ പുഴ നിറഞ്ഞോട്ടേ
മനം വിണ്ണിലൂടേ പാറിപറന്നോട്ടേ
ഈണങ്ങളിൽ മൃതു രാഗങ്ങളിൽ
നീ എന്റെ മാത്രമെന്ന് പറയൂ സഖി

Ma mazha mazha - Sulthan