വിത്തും കൈക്കോട്ടും

വിത്തും കൈക്കോട്ടും
വിത്തും കൈക്കോട്ടും പാടും പൈങ്കിളിയേ
നീയറിഞ്ഞോ നീയറിഞ്ഞോ
ഞങ്ങൾ ഒന്നല്ലൊ
(വിത്തും..)

മേടപ്പൂവുകൾ ചൂടും വാടിയിൽ
മേഘപ്പക്ഷികളാടും വേളയിൽ
തളിരുലയും കാടുകളിൽ
കുളിർ പൊതിയും മേടുകളിൽ
ചിറകുകൾ തേടി നിന്റെ കൂടെ വന്നോട്ടേ
നിന്റെ കൂടൊന്നു കണ്ടോട്ടേ
കിളിയേ ഓ....
(വിത്തും...)

വർണ്ണപ്പീലികൾ വിടർത്തും മാനസം
പൊന്നിൻ മാലകൾ ചാർത്തും ജീവിതം
കതിരണിയും മോഹവുമായ്
സുഖമരുളും സ്നേഹവുമായ്
ഉയിരുകളൊന്നായ് എന്നുമെന്നുമിതു പോലെ
ഞങ്ങൾ വാഴും പിരിയാതെ
കിളിയേ ഓ....
(വിത്തും...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Vithum kaikottum

Additional Info