തന്നാനെ താനേ താനേ..

മെഡുല്ല ഒബ്ലാംകട്ടയിലെ ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല
നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കാം