പുസ് മറിയ

മറിയാ ..മറിയാ ..നീ വാറിയാ
യേ മാത്താതെ..യേമാത്താതെ.
കണ്ണദാസൻ സൊന്ന മാതിരി
അടെ യേ.. മാത്താതെ ..യേമാത്താതെ
കണ്ണദാസൻ സൊന്ന മാതിരി
യേ കല്ല്‌ യേ മണ്ണ് ഒരു പെണ്ണ് വന്താ തള്ള്
നീ പന്ത് നാൻ പാത്ത് സേന്താട്ടവരിയ
ഹേ ഒണ്ണ്  ഹാ രണ്ട് ..നീ ആടിവന്താ ആറ്
അടി ആത്താ.. നീ പാത്താ..
ഇപ്പൊ നന്നന്ന നന്നാന്നാ നാ ..
തോഴയെല്ലാം തോണിപോനീ ആടിയാസാങ്കാ 
അടിമാറ്റി സാൻപാട്ടി കൊള്ളാമാണീ ഊത്ത് ഊത്താനീ
അയ്യോ ..പുസ് പുസ് പുസ് പുസ് മറിയ
യേ പുസാമാലെ ഇങ്ക മറിയ
പുസ് പുസ് പുസ് പുസ് മറിയ
യേ പുസാമാലെ ഇങ്ക മറിയ ..

കണ്ണാലേ പേസാതെ സിരിപ്പാ കൊല്ലാതെ
ഇദയം തങ്കാക്കട്ടി സക്കരക്കട്ടിയേ  (2)
യേ മറിയാ ..മറിയാ..മറിയാ
മറിയാ ..മറിയാ..മറിയാ..തെരിയാ ..
ഒന്തതാനേ തൊന്തനാലേ  കേക്കിതടി പുസ്
പുസ് മറിയ ....

പുസ് പുസ് പുസ് പുസ് മറിയ
അ അ പുസാമാലെ ഇങ്ക മറിയ
പുസ് പുസ് പുസ് പുസ് മറിയ
അ അ  പുസാമാലെ ഇങ്ക മറിയ ..

(യേ മാത്താതെ..യേമാത്താതെ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pus Maria

Additional Info