സദാ പാലയ

ആ ..ആ ..ആ ..ആ ..
സരിഗ രീഗ രീഗ രീസധാ സരിഗ
സരിഗ രീസപാഗരീ ഗരീസ പഗരീ
ധാപഗ സധാപഗരീ ഗരീസധാസ സരീഗ രിഗ
സരിഗ രിഗപ ധപധ പധ സരിഗരിസ
ധസധപഗരീ ഗരീസധാസാ

സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സമാന രഹിത..സമാന രഹിത
മോഹനാംഗി..
സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സമാന രഹിത ..സമാന രഹിത
മോഹനാംഗി
സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സമാന രഹിത.. മോഹനാംഗി
സദാ പാലയാ...ആ.. ആ...ആ.

സുധാ മധുര വാക് വിലാസിനി
ആ... ആ...ആ...ആ...
സുധാ മധുര വാക് വിലാസിനി
സുജനാഗ മോജനി സുവാസിനി

സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സമാന രഹിത മോഹനാംഗി
സദാ പാലയാ..ആ... ആ...ആ...ആ.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
sadaa paalaya