നാവിൽ നീ കാതിൽ നീ

Year: 
2014
Film/album: 
navil nee kathil nee
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

നാവിൽ നീ കാതിൽ നീ
കണ്ണിൽ നീ മാതാവേ
പൂവിൽ നീ പുല്ലിൽ നീ
പുണ്യം നീ മാലാഖേ
തഴുകി നീ വിരലാലെ വെയിൽപോലെ മിഴിനീളെ
ഒഴുകി നീ അഴകോടെ പുഴപോലെ വഴിനീളെ
കന്യേ ധന്യേ നീ
നാവിൽ നീ കാതിൽ നീ
കണ്ണിൽ നീ മാതാവേ
പൂവിൽ നീ പുല്ലിൽ നീ
പുണ്യം നീ മാലാഖേ
തഴുകി നീ വിരലാലെ വെയിൽപോലെ മിഴിനീളെ
ഒഴുകി നീ അഴകോടെ പുഴപോലെ വഴിനീളെ
കന്യേ ധന്യേ നീ

നിൻ മുലപ്പാലിന്റെ ഉറവയാം അരുവികൾ
മണ്ണിന്റെ ചുണ്ടിലെ അമൃതബിന്ദു
നിൻ മുകിൽ പ്പാട്ടിന്റെ മഴയിലെ കുരുവികൾ
കൊഞ്ചുന്ന സ്നേഹമെൻ ഹൃദയബന്ധു
പകലാണു നീ തണലാണു നീ
പകരമൊന്നില്ലാത്ത പദമാണു നീ
കന്യേ ധന്യേ നീ

നിൻ നിറക്കൂടിന്റെ പടവിലായിരവുകൾ
നേടുന്നു തിങ്കളിൻ ധവള താലം
നിൻ ചിരിക്കൂട്ടിന്റെ തളികയിൽ പുലരികൾ
കൈതൊട്ടു തീർക്കുമിന്നരുണബിംബം
നിറമേഴു നീ സ്വരമേഴു നീ
നിറയുന്നു പതിവായി കരയുന്നു നീ
കന്യേ ധന്യേ നീ

നാവിൽ നീ കാതിൽ നീ
കണ്ണിൽ നീ മാതാവേ
പൂവിൽ നീ പുല്ലിൽ നീ
പുണ്യം നീ മാലാഖേ
തഴുകി നീ വിരലാലെ വെയിൽപോലെ മിഴിനീളെ
ഒഴുകി നീ അഴകോടെ പുഴപോലെ വഴിനീളെ
കന്യേ ധന്യേ നീ

5ZCXD-Z7erw