സ്നേഹം ചേരും നേരം

raba muje kyaa hogaya

raba mere dil kho gaya

ishk muje kyaa hogaya

raba mere dil kho gaya

സ്നേഹം ചേരും നേരം
നെഞ്ചിൽ ചൊല്ലി നീ
എൻ മിന്നും താലിപ്പൊന്നിൽ ഇന്നെൻ സ്വന്തം
നീയേ ..ഏ ..
മനമാകെ നിറയും മഴവിൽ നീയാണെ
മധുരംതൂകും മഴയും നീയാണേ

ഞാൻ നിഴലായി മാറുന്നു
കണ്ണിൽ തേൻ ചോരുന്നൂ
മിഴിയിൽ നീ അകലെ
എൻ കണ്ണിൽ കണിയായീ

mem aashiq hum awaara hum

anjana hum deewana hum

mem aashiq hum awaara hum

deewana hum parvana hum

സ്നേഹം ചേരും നേരം
നെഞ്ചിൽ ചൊല്ലി നീ
എൻ മിന്നും താലിപ്പൊന്നിൽ ഇന്നെൻ സ്വന്തം
നീയേ... ഏ ..ആ ..

mem aashiq hum..

raba muje kyaa hogaya.. kya hogaya

raba mere dil kho gaya..kya hogaya

raba muje kyaa hogaya..

raba mere dil kho gaya..

 

 

N6T-WGWNeGw