മൗനം ചോരും നേരം

raba muje kyaa hogaya

raba mere dil kho gaya

raba muje kyaa hogaya

raba mere dil kho gaya

raba muje kyaa hogaya

raba mere dil kho gaya

raba muje kyaa hogaya

raba mere dil kho gaya

മൗനം ചോരും നേരം കണ്ണിൽ തേടി ഞാൻ
നിൻ സ്‌നേഹം തിങ്ങും നോക്കാൽ
നെഞ്ചിൽ പെയ്യും നീയേ ..
മൗനം ചോരും നേരം കണ്ണിൽ തേടി ഞാൻ
നിൻ സ്‌നേഹം തിങ്ങും നോക്കാൽ
നെഞ്ചിൽ പെയ്യും നീയേ ..

മിഴിയാകെ തേടും കാവ്യം നീയാണെ
മീട്ടും വിരലുകളെന്നും ഞാനാണേ
കാതാകെ കേൾക്കും പാട്ടിൽ നീയാണെ
മൂളും ചുണ്ടുകളിന്നും ഞാനാണേ

ഞാൻ നിഴലായി മാറുന്നു
കണ്ണിൽ തേൻ ചോരുന്നു
മിഴിയിൽ നീ അകലെ എൻ കണ്ണിൽ കണിയായി
കണിയായീ

mem aashiq hum aawaara hum

anjaana hum deewana hum

mem aashiq hum aawaara hum

anjaana hum parwana hum

മൗനം ചോരും നേരം കണ്ണിൽ തേടി ഞാൻ
നിൻ സ്‌നേഹം തിങ്ങും നോക്കാൽ
നെഞ്ചിൽ പെയ്യും നീയേ..ഏ ..ആ
നീയേ...ആ ..

raba muje kyaa hogaya

raba mere dil kho gaya

raba muje kyaa hogaya

raba mere dil kho gaya

 

F4Y4rbhbAlg