ഒരു കാണാക്കനവിൽ

ഒരു കാണാക്കനവിൽ മഞ്ചലേറി വരും രാജരാജനിവനോ
ഈ ചില്ലുടഞ്ഞ മണിമന്ദിരത്തിലെ കാവൽ മന്നനിവനോ
നെഞ്ചം തണലാകിലും ചിരി മഞ്ഞു തൂകി
മായ്ക്കും നോവാരും അറിയാതിവൻ
ഒരു കാണാക്കനവിൽ മഞ്ചലേറി വരും രാജരാജനിവനോ
ഈ ചില്ലുടഞ്ഞ മണിമന്ദിരത്തിലെ കാവൽ മന്നനിവനോ
തന തന്താനെ ..തന്താനെ..

ഒരു കനവും പിരിയാൻ നീ വിധിയേകില്ലെന്നോ
ഈ മണ്ണിൽ തല ചായ്ക്കാൻ വഴിയേകില്ലെന്നോ (2)
സ്നേഹം ചൊരിയാനിവൻ തുണയേകാനിവൻ
സ്നേഹം ചൊരിയാനിവൻ തുണയേകാനിവൻ
വാത്സല്യമായി  പൂന്തെന്നലായി തനിയേ എരിയും തിരിയായി
ഒരു കാണാക്കനവിൽ മഞ്ചലേറി വരും രാജരാജനിവനോ
ഈ ചില്ലുടഞ്ഞ മണിമന്ദിരത്തിലെ കാവൽ മന്നനിവനോ

ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ്യാ
ജഗമ പധപ മഗസരി
ജഗമ പധപ ഗഗമപാ
ഒരു വാക്കിൻ സാന്ത്വനമായി നീ അരികത്തില്ലേ
ഈ മാറിൽ തല ചേർക്കാൻ കൊതിയാവുന്നമ്മേ (2)
മോഹം തകർന്നീടുമ്പോൾ ജീവൻ തളർന്നീടുമ്പോൾ
മോഹം തകർന്നീടുമ്പോൾ ജീവൻ തളർന്നീടുമ്പോൾ
താങ്ങായി നീ തണലായി നീ മനസ്സിൽ നിറയും ചേതന നീ എന്നും

ഒരു കാണാക്കനവിൽ മഞ്ചലേറി വരും രാജരാജനിവനോ
ഈ ചില്ലുടഞ്ഞ മണിമന്ദിരത്തിലെ കാവൽ മന്നനിവനോ
നെഞ്ചം തണലാകിലും ചിരി മഞ്ഞു തൂകി
മായ്ക്കും നോവാരും അറിയാതിവൻ
ഒരു കാണാക്കനവിൽ മഞ്ചലേറി വരും രാജരാജനിവനോ
ഈ ചില്ലുടഞ്ഞ മണിമന്ദിരത്തിലെ കാവൽ മന്നനിവനോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
oru kanakkanavin

Additional Info

Year: 
2007
Lyrics Genre: