നീർപളുങ്കുകൾ നിൻ മിഴിയിൽ

നീർപളുങ്കുകൾ നിൻ മിഴിയിൽ
പാതി മാഞ്ഞുവോ
സ്വർണ്ണ നാമ്പുകൾ നിൻ കനവിൽ
കെടാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ (2 )
രാമഴയായി ഈ വീഥികളിൽ
കാർമുകിലിൻ ഗന്ധം
സാന്ത്വനമായി ഈ നീർമിഴിയിൽ
വെണ്ണിലവിൻ ചന്തം
അറിതെ ആത്മാവിൽ ആരാരോ
ഓരോർമ്മയായി ..
പറയാതെ ഇടനെഞ്ചിൽൽ ഏതോ മൗനം
ഒരു നോവായി പോകയോ ..
രാമഴയായി ഈ വീഥികളിൽ
കാർമുകിലിൻ ഗന്ധം
സാന്ത്വനമായി ഈ നീർമിഴിയിൽ
വെണ്ണിലവിൻ ചന്തം
നീർപളുങ്കുകൾ നിൻ മിഴിയിൽ
പാതി മാഞ്ഞുവോ
സ്വർണ്ണ നാമ്പുകൾ നിൻ കനവിൽ
കെടാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Neerpalunkukal nin

Additional Info

Year: 
2013

അനുബന്ധവർത്തമാനം