അകലുവതെന്തിനോ മറയുവതെന്തിനോ

Year: 
2013
akaluvathenthino marayuvathenthino
0
No votes yet

അകലുവതെന്തിനോ  മറയുവതെന്തിനോ 
ഇരുളല തന്നിൽ നീ
പൊരുളേ.. 
പലമുഖമിങ്ങനെ സ്മ്രിതികളിലങ്ങനെ 
തെളിവാർന്നുവൊ  മാഞ്ഞുവോ 
ഇതിലെ നിഴലായി നിരയായി ..
ഇതുവഴിയേ ഇതുവഴിയേ ..

കനലാളുമീ വിരഹമോ
മധുരം തരും പ്രണയമോ..
തിരിനാളമെതൊ കാറ്റിൽ മറയും ലോകം
തളിരില വിരിയാൻ വരുമൊരു കാലം
കരിയില കൊഴിയാൻ മറുകാലം
ഇതുവഴിയേ ഇതുവഴിയേ ..

അകലുവതെന്തിനോ  മറയുവതെന്തിനോ 
ഇരുളല തന്നിൽ നീ
പൊരുളേ.. 
പലമുഖമിങ്ങനെ സ്മ്രിതികളിലങ്ങനെ 
തെളിവാർന്നുവൊ  മാഞ്ഞുവോ 
ഇതിലെ നിഴലായി നിരയായി ..
ഇതുവഴിയേ ഇതുവഴിയേ ..

06CD7TWkBFw