മായാതേ ഓർമ്മയിൽ

Year: 
2012
Film/album: 
maayaathe
0
No votes yet

മായാതേ ഓർമ്മയിൽ നീയേ നീയേ
പാരാകെ നോക്കവേ നോക്കവേ നീയേ
പറയാ മൊഴിയായ് അറിയും നെഞ്ചം
ഉയിരിടുമാനന്ദമായ് ഉണരും സംഗീതം

ചിരിമായാതെ ഓർമ്മയിൽ നീയേ നീയേ
പാരാകെ നോക്കവേ നീയേ നീയേ
പറയാ മൊഴിയായ് അറിയും നെഞ്ചം
ഉയിരുടുമാനന്ദമായ് ഉണരും സംഗീതം ( ചിരി മായാതെ .. )

ആരാരും കാണാതെ അനുരാഗം അരികിലോ
ആരോടും പറയാതെ അകതാരിൽ നിറയുമോ
ഒരു പൂവിളിയായ് പുലരും നേരം
പുതിയൊരു പൂക്കാലമായ്
വിടരും നിൻ മോഹം ( ചിരി മായാതെ .. )

ചേലേഴും ഹേമന്തം ഹിമരാഗം പറയവേ
വനോളം പോയാലും ചിറകോലും കനവുമായ്
തണുവായ് മുകിലിൽ തഴുകും നേരം
വിരലൊരു താലോലമായ് പടരും നിന്നോരം ( ചിരി മായാതെ .. )