തേവരത്തെരുവിലിന്ന്

എനിക്കു കിട്ടീ മുട്ടായി
കലപിലക്കണ മുട്ടായീ
കൊതി പിടിക്കണ്ട മുട്ടായീ
കടി പിടിക്കേണ്ട മുട്ടായീ
നിനക്കും കിട്ടും മുട്ടായീ
പലപലപലപല മുട്ടായീ
മുട്ടായീ മുട്ടായീ ബുദ്ധിമുട്ടായീ

തേവരത്തെരുവിലിന്നു തേരോട്ടം
കോമരത്തിരയിളക്കം പൂന്തിളയാട്ടം
ആഘോഷക്കൊടിയേറും  ചെമ്മാന ചെരിവാകെ
മത്താപ്പിൻ കുടമാറ്റങ്ങൾ
ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചിങ്കാരമായ്
പറക്ക് പറക്ക് പൂവാലച്ചിറ കെട്ടി
തുടികെട്ടി പൊടി പൂരത്തിൽ
മേളത്തിൽ അമൃതടിച്ചേ
പൊന്മാടം കത്തിയത് പൊട്ടനറിഞ്ഞില്ല
സംഘം ഭൂഗോളം വിറ്റത് പുള്ളോരറിഞ്ഞില്ല
കല്യാണ കഥ ചൊല്ലി കൈയ്യത്തി കുറി കൊത്തി
തത്തമ്മേ കൈ നിറഞ്ഞേ
കൂട്ടത്തിൽ കൂടി നിന്ന് കുഞ്ഞോമൽ കിളി പറഞ്ഞ്
പൊൻ തൂവൽ കാറ്റുണർന്നേ
കാണാക്കുമ്പിൾ പൊന്നു കവിഞ്ഞേ
കന്നിനിലാവിൻ കോടിയുലഞ്ഞേ
കാട്ടിലെ അമ്പലത്തിൽ കാവിലെ കൂത്തരങ്ങ്
മാമല തകിലടി കേട്ടേ
പൊട്ടി ചിരിക്ക് ചിരിക്ക് ചിങ്കാരി
പാറി പറക്ക് പറക്ക് പൂവാലി
ചിറ കെട്ടി തുടി കൊട്ടി പൊടി പൂരത്തിൻ
മേളത്തിൽ അമൃതടിച്ചേ
(തേവര...)

തള്ള് തള്ള് ചക്കടവണ്ടി
തള്ള് തള്ള് തുക്കട വണ്ടി
തുള്ളി തുള്ളി തുമ്മണ വണ്ടി തള്ളാൻ വാ വാ വാ (2)
ആളില്ലാ കളിവണ്ടി കതകില്ലാ കുതിരവണ്ടി
കല്യാണത്തേരൊരുങ്ങി
കല്യാണത്തേരേറി ചങ്ങാതിച്ചെക്കന്മാർ
ചങ്ങാത്തം കൂടി വന്നേ
ചമിലിയാണെങ്കിൽ പെൺകൊടി വേണം
പെൺകൊടിയെങ്കിൽ ആൺ തുണ വേണം
ആൺ തുണ കൂട്ടരുമായ് പെണ്മണി
പൈങ്കിളിക്ക് മാങ്കല തുയിലുണരേണം
പൊട്ടിച്ചിരിക്ക് ചിരിക്ക് ചിങ്കാരി
പാറി പറക്ക് പറക്ക് പൂവാലി
ചിറ കെട്ടി തുടി കൊട്ടി പൊടി പൂരത്തിൻ
മേളത്തിൽ അമൃതടിച്ചേ
(തേവര...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thevara theruvilinnu (D)

Additional Info