സ്നേഹപ്പൂക്കൾ വാരിച്ചൂടി

Snehappookkal vaarichoodi
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

 

സ്നേഹപ്പൂക്കൾ വാരിച്ചൂടി എന്നോമലേ നീ വന്നീടുമോ
ഒരു ഗാനമായ് ഞാൻ മാറിടാം
ഒരു തെന്നലായ് നീയാടി വാ (സ്നേഹ...)

വാസന്ത സന്ധ്യ വിരിയുന്നതാർക്കോ
നീയൊന്നു ചൊല്ലീടുമോ (2)
പ്രേമകുസുമങ്ങൾ രോമഹർഷങ്ങൾ
എല്ലാം നമുക്കാണല്ലോ
നീ പോരൂ എൻ മുന്നിൽ ഹോ
ഇനിയും പൂക്കൾ നൽകാം ഞാൻ വന്നീടാമേ (സ്നേഹ...)

 

Chekkeran oru chilla-Sneha pookkal-song-Malayalam Old