ഏതോ ജന്മകല്പനയിൽ

എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ ജന്മവീഥികളിൽ
ഇന്നും നീ വന്നു ഒരു നിമിഷം ഈ ഒരു നിമിഷം
വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നായ്‌

എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ ജന്മവീഥികളിൽ


പൊന്നിൻ പാളങ്ങൾ എങ്ങോ ചേരും നേരം നിന്നിൽ

ആ ആ ആ...........

പൊന്നിൻ പാളങ്ങൾ എങ്ങോ ചേരും നേരം നിന്നിൽ
മോഹങ്ങൾ മഞ്ഞായ്‌ വീഴും നേരം കേൾക്കുന്നു നിൻ
ഹൃദയത്തിൻ അതേ നാദം എന്നിൽ

എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ ജന്മവീഥികളിൽ
ഇന്നും നീ വന്നു ഒരു നിമിഷം ഈ ഒരു നിമിഷം
വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നായ്‌
എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ ജന്മവീഥികളിൽ


തമ്മിൽ ചൊല്ലാതെ വിങ്ങും ഓരോ വാക്കും കണ്ണിൽ

ആ ആ ആ.........

തമ്മിൽ ചൊല്ലാതെ വിങ്ങും ഓരോ വാക്കും കണ്ണിൽ
നിർത്താതെ പൊള്ളും  ഓരോ നോക്കും ഇടയുന്നു
നാമൊഴുകുന്നു നിഴൽ തീർക്കും ദ്വീപിൽ

എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ ജന്മവീഥികളിൽ
ഇന്നും നീ വന്നു ഒരു നിമിഷം ഈ ഒരു നിമിഷം
വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നായ്‌

എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ.......

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
9
Average: 9 (2 votes)
Etho janma kalpanayil

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം