പൊന്നും തരിവള മിന്നും കൈയ്യിൽ

പൊന്നും തരിവള മിന്നും കൈയ്യിൽ
ഒന്നു തൊടാനൊരു മോഹം
ചുണ്ടിലൊളിച്ചു കളിക്കും പുഞ്ചിരി
കണ്ടു നിൽക്കാനൊരു മോഹം 

പൊന്നും തരിവള മിന്നും കൈയ്യിൽ
ഒന്നു തൊടാനൊരു മോഹം

ഈറൻ കാറണി വേണീനിരയിൽ
ഇഴയും കൈവിരൽ കുളിരും 
ചന്ദന കളഭം തെളിയും മാറിൽ
തെന്നും കവിളുകൾ കുളിരും 

പൊന്നും തരിവള മിന്നും കൈയ്യിൽ
ഒന്നു തൊടാനൊരു മോഹം

പുളകപ്പൊന്മലർ  മേനിയിൽ വീഴും
പുതുനീർമണിയുടെ ജന്മം
പനിനീരരുവികളേക്കാൾ ധന്യം
പരിമളമുണ്ടതിനെന്നും 

പൊന്നും തരിവള മിന്നും കൈയ്യിൽ
ഒന്നു തൊടാനൊരു മോഹം
ചുണ്ടിലൊളിച്ചു കളിക്കും പുഞ്ചിരി
കണ്ടു നിൽക്കാനൊരു മോഹം 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
10
Average: 10 (1 vote)
Ponnum Tharivala

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം