കുളിരോടു കുളിരെടി

Kulirodi Kuliredi
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കുളിരോടു കുളിരെടി കുറുമ്പുകാരീ
കൂനി വിറയ്ക്കാതെ കാറ്റിൽ പറക്കാതെ
ഇടിമിന്നലിൽ നീയെന്നരികത്തു വാ
നീയീ കുടക്കീഴിൽ വാ
കുളിരോടു കുളിരെടി കുറുമ്പുകാരീ
കൂനി വിറയ്ക്കാതെ

നാലഞ്ചു മുത്തുകൾ ഇതൾത്തുമ്പിൽ വീഴുമ്പോൾ
നാണിച്ചു കൂമ്പുന്നു പൂമൊട്ടുകൾ
കാലവർഷത്തിന്റെ സംഗീത മേളത്തിൽ
കാൽത്തള കെട്ടുന്നു താഴ്വരകൾ
രാഗങ്ങൾ മൂളുന്നു മുളങ്കാടുകൾ
മുളങ്കാടുകൾ മുളങ്കാടുകൾ
(കുളിരോടു...)

താമരപ്പൂമൊട്ടായ് നീ കൂമ്പി നിൽക്കുമെൻ
മാനസപ്പൊയ്കതൻ പൊന്നറയിൽ
രാഗവർഷത്തിന്റെ നൂപുരശോഭകൾ
ചാഞ്ചാടിത്തുള്ളുന്നു മോഹങ്ങളായ്
കാറ്റല പാടുന്നു കല്പനയായ്
കല്പനയായ് കല്പനയായ്
(കുളിരോടു..)

Kulirodu Kuliradi Kurumbukari - Poonthenaruvi (1974)