ധ്യായേ നിത്യം മഹേശം

ഓം....
ധ്യായേ നിത്യം മഹേശം
രജതഗിരിനിഭം ചാരുചന്ദ്രാവതംശം
രത്നാകല്പോ ജ്വലാംഗം
പരശുമൃഗവരാഭീതിഹസ്തം പ്രസന്നം
.............
.............

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Dyaye nithyam mahesham

Additional Info

Year: 
1996