ജി എസ് അനിൽ

G S Anil
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 6
തിരക്കഥ: 7

വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാകൃത്ത്.. കഥ,തിരക്കഥ,സംഭാഷണം എന്നിവ ഒരുക്കി.