വേമ്പനാട്

Vempanad
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 

വേമ്പനാട് കായലിലെ മത്സ്യ ബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചത്. സാമൂഹിക പ്രശ്‌നം അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു.