സ്റ്റാൻഡേർഡ് X-E 99 ബാച്ച്

Under Production
STD X-E 99 batch
Tagline: 
The Spring of Memories