സമാറ***

Under Production
Samara
Tagline: 
Guarded by providence
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 

മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഒരേ സമയം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു