പൂന്തേനരുവി ചുവന്നു

Poonthenaruvi chuvannu
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 February, 1991