മിശിഹാചരിത്രം

Mishiha charithram
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
160മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 21 December, 1978