മാൻഹോൾ

കഥാസന്ദർഭം: 

മാൻഹോൾ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ദയനീയാവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അധികാരികൾ, നിയമ വ്യവസ്ഥിതി, സമൂഹം എന്നിവരിൽ നിന്നും മാന്ഹോൾ തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ അവർ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്നതുമാണ് 'മാൻഹോൾ'

സംവിധാനം: 

ManHole Trailer - IFFK 2016 Competition Film