ഭാര്യ ഒരു ദേവത

Bharya Oru Devatha
Tagline: 
കുടുംബം ഒരു സ്വർഗ്ഗം