കൃതി

Kruthi

മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗത്തിനെതിരെ പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഒരു കൂട്ടം ജവാന്മാർ ചേർന്നൊരുക്കിയ ചിത്രം