ഗോപീചന്ദനം (ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഗീതങ്ങൾ)

Gopeechandanam (Guruvayoorappan Geethangal)