ദീപ്തി

Deepthi Sivan
ദീപ്തി സഞ്ജീവ് ശിവൻ
ദീപ്തി ശിവൻ
കളിപ്പാട്ടം

ദീപ്തി ശിവൻ. സീ കേരള ബിസിനസ് ഹെഡായി ജോലി നോക്കുന്നു. സംവിധായകൻ സഞ്ജീവ് ശിവനാണ് ഭർത്താവ്.