സി ശശിധരൻ പിള്ള

C Sasidharan Pilla
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1